ANTIFRIZ ZA SOLARE

ANTIFRIZ ZA SOLARE

pdf1  Antifriz za solare.pdf

ANTIFRIZ ZA SOLARE je fiziološki bezopasna ( neotrovna ), zeleno nijansirana, bistra tečnost na bazi vodenog rastvora viših glikola, koja se koristi za prenos toplote u sistemima solarnog grejanja, naročito kod onih koji su izloženi velikim termalnim opterećenjma. Termofluid SOLAR je razvijen zbog sve veće primene solarnih vakuum kolektora, koji imaju visoku temperaturu mirovanja, do +260°C. Uobičajena sredstva za prenos toplote na bazi etilen ili propilen glikola isparavaju na visokim temperaturama usled niske tačke ključanja tih glikola. Tom prilikom, oni za sobom ostavljaju ostatke nalik soli, koji mogu dovesti do problema u radu, a ako je kolektor često u stanju mirovanja i do kvara sistema. Ovaj proizvod je napravljen na bazi glikola koji ključaju na temperaturi preko +260°C pri pritisku od 1 bar. Radne temperature preko +200°C treba izbegavati pošto na višim temperaturama, ne samo da se hemijska baza sredstva za prenošenje toplote može razložiti, već može doći i do dekoloracije ( tamnjenja ) tečnosti, mada to nema efekta na karakteristike proizvoda.

Temperaturno područje primene od -23°C do +200°C.

Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout